fbpx

Muziekconcours voor de Zeeuwse Jeugd 2022

Home / Muziekconcours voor de Zeeuwse Jeugd 2022

Reglement

Het concours is verplaatst van maart naar september/oktober 2022.

Eén van de doelstellingen van de Vereniging van Vrienden van Het Zeeuws Orkest is:

Het stimuleren van jong Zeeuws talent op het gebied van de klassieke muziek in brede zin en het bieden van een podium aan veelbelovende jonge musici.

Ter realisering van die doelstelling wordt onder auspiciën van de vereniging voor de vijftiende maal het Muziekconcours voor de Zeeuwse Jeugd georganiseerd.

 

inschrijfformulier 2022 aangepast na verplaatsing

 

De uitvoering ervan is in handen van het Organisatiecomité dat wordt gevormd door:

De heer A. Baart

De heer M. Flipse

Mevrouw H. Jonkers

Mevrouw E. Schregardus

Mevrouw A. Westerterp

 

1.Het Muziekconcours voor de Zeeuwse Jeugd 2022 staat open voor musicerende, op 24 september 2022 in Zeeland wonende jongeren die lessen volgen aan een muziekschool, bij particuliere muziekdocenten, alsmede voor amateurleden van harmonie, fanfare en/of brassband en andere amateur-ensembles. Degenen die een muzikale vakstudie volgen zijn van deelname uitgesloten. Dit geldt niet voor kandidaten, die zich op een vakstudie voorbereiden. Voorwaarde voor deelname is voorts dat de aanmelding mede door de betreffende muziekdocent(en) of de leiding van de harmonie, fanfare en/of brassband moet worden goedgekeurd. Deelname is mogelijk voor solisten en duo’s.

2a.    De deelnemers worden onderverdeeld naar leeftijdsgroepen en wel:

categorie A:  deelnemers vanaf 6 t/m 12 jaar

categorie B:  deelnemers vanaf 13 t/m 19 jaar (voor de bovengrens van 19 jaar geldt door de verplaatsing van het concours als peildatum: 19 maart 2022)

Bepalend voor de indeling in een categorie is de leeftijd op de datum van de finale.

In geval van een duo bestaande uit verschillende leeftijdscategorieën vindt indeling plaats in de hoogste categorie.

2b.    Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 voor de categorie A en 15 voor de categorie B. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding.

2c.    Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Het inschrijfformulier is te downloaden via de website van “Het Zeeuws Orkest” (www.zeeuwsorkest.nl) of door een e-mail sturen naar vriendenhzo@outlook.com

De sluitingsdatum voor inschrijving is 15 juli 2022.

Per persoon dient één formulier te worden ingevuld. Bij duo’s dus twee aparte formulieren.

2d. Voor 1 augustus 2022 besluit het organisatiecomité of het aantal deelnemers voldoende is om het concours door te laten gaan. Alle aangemelde deelnemers krijgen via de mail hierover bericht.

 

3a.    Deelname staat open voor instrumentalisten (akoestisch) en vocalisten op het gebied van de klassieke muziek.

Een deelnemer kan zich inschrijven als solist en/of duopartner.

Een duo kan bestaan uit:

– twee gelijke of twee verschillende instrumenten;

– twee vocalisten; dan wel

– een combinatie van een instrument en een vocalist.

Bij duo’s voor piano is  alleen quatre-mains mogelijk.

Pianobegeleiding is toegestaan.

De deelnemers dienen, zowel bij de voorselectie als in de finale, zelf voor begeleider/begeleidsters te zorgen.

De uit te voeren werken (in voorronde en finale dezelfde) dienen op het inschrijvingsformulier te worden vermeld.

3b.    Het spelen vanaf kopieën is strafbaar als niet de gedrukte muziek kan worden overlegd.

4. De voorselectie uit de deelnemers zal op zaterdag 24 september 2022 (overdag) plaatsvinden door middel van korte audities ten overstaan van een selectiecommissie van ten minste drie vakmusici.

Het voorspelen tijdens de auditie mag niet langer duren dan 10 minuten.

De voorselectie is niet openbaar.

Van de deelnemers aan de voorselectie zullen er zes (drie per categorie) worden uitgenodigd om aan de finale deel te nemen.

Als je geselecteerd bent voor de finale, ben je verplicht deel te nemen aan deze finale.

De uitslag van de voorselectie wordt uiterlijk 24 uur na afloop ervan gepubliceerd op de website van de Vereniging Vrienden van Het Zeeuws Orkest (www.zeeuwsorkest.nl/vrienden/)

Daar wordt tevens bekend gemaakt op welke wijze de deelnemers kunnen informeren naar de motivatie van de selectiecommissie.

5. De finale zal plaatsvinden op zaterdagavond 8 oktober 2022 in de Zeeuwse Concertzaal te Middelburg.

Tijdens de finale dienen dezelfde stukken te worden uitgevoerd als bij de voorselectie.

Het optreden in de finale duurt minimaal 8 en maximaal 10 minuten.

6a.     De volgende geldprijzen zijn beschikbaar:

voor categorie A :  € 200,-,   € 150,- en  €   100,-;

voor categorie B :  € 300,-,   € 200,- en  €   100,-;

Indien twee kandidaten gelijk eindigen, vervalt de daaropvolgende prijs.

Voor alle 1e prijswinnaars in de twee categorieën  is er bovendien een sculptuur met inscriptie.

6b.    De jury behoudt zich het recht voor de in het vooruitzicht gestelde prijzen niet toe te kennen, indien daar onverhoopt aanleiding toe zou bestaan.

Over de uitslag van de finale  kan niet worden gecorrespondeerd.

7. Kosten voor vervoer en stemmen van instrumenten, met uitzondering van de vleugel bij de voorselectie en de finale, komen voor rekening van de kandidaten.

8. Indien een kandidaat doorgaat naar de finale, komt de naam, een foto en een korte CV in het programmaboekje van de finale. De organisatie mag naam, leeftijd, woonplaats en foto van de deelnemers gebruiken voor persberichten of publicaties.

9. Als het reglement ergens niet in voorziet, beslist het Organisatiecomité.

10. Indien door de overheid opgelegde coronamaatregelen er een wijziging in de organisatie nodig is, brengen we alle kandidaten tijdig via de mail op de hoogte van de eventuele aanpassingen aan het programma.

 

Het organisatiecomité.

 

Website :http://www.zeeuwsorkest.nl/vrienden

e-mailadres : vriendenhzo@outlook.com